W klasie matematyczno-fizycznej


realizowany jest rozszerzony program:
Informatyka
jest realizowana w tej klasie w 4-godzinnym cyklu dwuletnim jako:

Chcemy przekazać zakładane wykształcenie ogólne, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i fizyki, na poziomie rozszerzonym.
Uczeń ma możliwoœć pełnego rozwoju swoich zainteresowań i pasji, otrzymuje wszechstronnš pomoc w przygotowaniu się do przyszłych studiów na kierunkach wykorzystujšcych nauki œcisłe.

Zajęcia informatyki odbywajš się w pracowni wyposażonej w komputery Pentium... pracujšce w œrodowisku sieciowym . Ponadto w pracowni każdy komputer ma połšczenia z sieciš INTERNET.

Od kandydata do klasy matematyczno-fizycznej oczekujemy:

 1. trwałego i poważnego zainteresowania przedmiotami œścisłymi, udokumentowanego wynikami osiąganymi w gimnazjum,
 2. umiejętności posługiwania się komputerem ,
 3. wytrwałości, chęci podejmowania wyzwań intelektualnych ,
 4. umiejętnosci samodzielnego stawiania hipotez i ich weryfikowania ,
 5. cierpliwości, skuteczności i konsekwencji działania ,
 6. umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

Uczniowie klasy mat-fiz uzyskują :

 1. dobre wykształcenie ogólne ( w tym przedmioty humanistyczne , przyrodnicze , dwa języki obce nowożytne ) ,
 2. ciekawe lekcje z przedmiotów œścisłych ( na poziomie rozszerzonym ),
  zobacz szkolną "stronę informatyczną".
 3. uzupełnioną wiedzę informatyczną ,
 4. możliwość rozwoju i samodzielność w myśleniu ,
 5. rzetelne przygotowanie do bezpłatnych studiów na dobrych państwowych uczelniach,
 6. o ile będzie zainteresowanie - udział w warsztatach matematycznych (od II roku LO) ,
 7. umiejętność korzystania z technik informatycznych w naukach œścisłych ,
 8. znajomość obsługi znacznej iloœci programów użytkowych ,
 9. umiejętność opracowywania dokumentów HTML, plików pomocy,publikacji internetowych ,
 10. podstawowś znajomość języka C ,
 11. umiejętność opracowywania efektywnych metod rozwiązujacych konkretne problemy ,
 12. wiedzę pozwalajaca określić jak rozwiązać dany problem przy pomocy komputera ,
 13. umiejętność samodzielnego uczenia się nowych technik informatycznych ,

Przykładowe tematy zajęć

1.	Algorytmy i programowanie. (12h)
2.	Rekurencja (4h)
3.	Biegunowy układ współrzędnych (2h)
4.	Funkcje i równania. (6h)
5.	Krzywe II stopnia (stożkowe)(8h)
6.	Przekształcenia geometryczne (8h)
7.	Konstrukcje geometryczne (4h)
8.	Miejsca geometryczne punktów (8h)
9.	Toczenie okręgu (8h)
10.	Prędkość, droga i czas (2h)
11.	Krzywe Lissajous (4h)
12.	Ruch falowy, fala stojąca, drgania, figury Chladniego (4h)
13.	Obwiednie krzywych (6h)
14.	Metoda Monte Carlo w przedmiotach ścisłych (4h)
15.	Projekty międzyprzedmiotowe (4h)